Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  תקנון האתר

  תקנון האתר

  בית בן-גוריון  (להלן "הבית") מברך אותך (להלן "המשתמש" ו/או "אתה") בביקורך באתר ושלנו (להלן "האתר").

  מטעמי נוחות בלבד, תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מופנים לכלל המשתמשים באתר.

   

  הסכם מחייב

  בהסכמתך לתנאי שימוש אלו (להלן "ההסכם“ ו/או "תנאי השימוש“), אתה מצהיר שקראת ושהבנת את התוכן ואת המשמעות של הסכם מחייב זה, הניתן לאכיפה בהסכמתך לתנאי שימוש אלו (להלן "ההסכם" ו/או "תנאי השימוש"), אתה מצהיר שקראת ושהבנת את התוכן ואת המשמעות של הסכם מחייב זה, הניתן לאכיפה.

   

  כמו כן עם קבלת הסכמתך לתנאי השימוש, הנך מצהיר בזאת כי קראת והבנת גם את מדיניות הפרטיות והנך מאשר בזאת כי האתר אינו מפר זכויות כלשהן מזכויותיך, במקום השיפוט בו האתר משמש אותך.

   

  בהסכמתך לתנאי ההסכם, אתה מצהיר כי השימוש אשר תעשה באתר, יהיה אך ורק למטרה לשמו נועד ועל פי החוק.

   

  אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר הבית.

   

  האתר 

  בית בן-גוריון ("הבית") , הינו הבעלים של פלטפורמות לרשת האינטרנט ולמכשירים ניידים (להלן "האתר")  אשר מטרתו לספק למשתמשים ולמבקרים בו, מידע עדכני לגבי אירועים, פעילות ותערוכות המתקיימות או אשר יתקיימו בו וכן לשמש ככלי עזר למבקרי הבית, למכור כרטיסים לאירועים, ובאופן כללי לספק תכנים ומידע כללי על פעילות הבית והשירותים המוצעים על ידו לקהל המבקרים והמשתמשים באתר ("השירותים"). 

   

  לצורך הפעלתם ופעולתם, האתר עשוי להשתמש במוצרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים לצרכי אחסון ועיבוד המידע, וזאת על מנת לאפשר למשתמש את מכלול השירותים המוצעים באתר.

   

  הבית מתחייב לפעול כדין בהתאם לחקיקה בנושא הגנה על המידע, ובכלל זה תקנות האיחוד האירופאי ("GDPR") ביחס לאתר, החלות על עיבוד מידע אישי. אין באחריות הבית לקבוע מה הן הדרישות החוקיות והחוקים החלים על פעילותך כמשתמש באתר.

   

  הנך נדרש בזאת שלא לעשות כל שימוש באתר ככל ויש בכך פגיעה בפרטיותך ו/או הפרה של הדין החל עליך בנושא פרטיות ו/או הגנה על המידע.

   

  על מנת להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות המוצעים על ידי האתר, יתכן שתתבקש להירשם באמצעות כתובת הדוא"ל שלך. כל תקשורת הרשת של האתר מאובטחת בטכנולוגיית SSL.

   

  במהלך זמן ההתקשרות לאתר, עשוי להיאסף מידע שהמשתמש עצמו סיפק במהלך אותו שימוש.

   

  מסמך מדיניות הפרטיות משקף את האופן שבו אנו מנהלים את המידע ומגנים עליו.

   

  הבית רשאי לעדכן, מעת לעת, את תוכן האתר, האופן שהוא פועל ואת תנאי השימוש שלו.

   

  הבית יודיע למשתמש על עדכונים, שירותים ומוצרים חדשים וכן על שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, כפי שיידרש לעשות כן מעת לעת.

   

  התחייבויות המשתמש

  אתה מתחייב בזאת להשתמש באתר על פי החוק ועל פי תנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, או באילו מהשירותים והמוצרים המוצעים בו, באם אלו מפרים זכויות של צדדים שלישיים ו/או מפרים את החוק החל על המשתמש.

   

  המשתמש מבין ומאשר בזאת שהבית רשאי לספק את השירותים באתר ו/או את הרכיבים הכלולים בו, גם באמצעות שימוש בקבלני משנה ובשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים באופן שלבית אין שליטה עליהם, והוא מעניק את השירותים הכלולים באתר, תוך הסתמכות על הסכמים ותנאי השימוש הנלווים למוצרים ו/או לשירותים של קבלני המשנה וצדדים שלישיים אשר הבית התקשר עימם.

   

  מגבלות השימוש

  הבית, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להפעיל מגבלות על חשבון המשתמש בגין כל אחת מהפעולות המפורטות להלן אשר יבוצעו לכאורה על ידי המשתמש באתר:

   

  להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, לשחזר לשפת סף, להציג או להפיץ באופן פומבי בכל דרך שהיא, את תוכן האתר, כולל כל מידע, חומר או נתונים הזמינים באתר (להלן: "תוכן האתר").

  לעשות שימוש כלשהו בתוכן האתר באתרי אינטרנט אחרים או ברשתות מחשב אחרות לכל מטרה שהיא, ו/או לשכפל ו/או להעתיק את תוכן האתר, ללא אישור מראש ובכתב של הבית.

  לפגוע ו/או להפר בזכות לפרטיות ו/או בזכויות אחרות של משתמש אחר, לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים האחרים ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות שימוש ב"רובוט", "עכביש", תוכנות עריכה, או כל אמצעי אחר, ידני או אוטומטי המשתמש לאחזור ו/או עריכת אינדקס ו/או לכריית מידע.

  להשמיץ, להתעלל, להטריד, לאיים או לפגוע בדרך אחרת בזכויות החוקיות של האחר.

  לשלוח, לשתול או ליצר בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, וירוס מחשב, "תולעת", "סוס טרויאני", באג, תוכנת ריגול, תוכנות זדוניות או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים העלולים להזיק, או שנועדו לפגוע בפעילות של חומרה או תוכנה.

  לפגוע בתפעול האתר, להפריע לתפקוד ו/או לביצועים שלו. לפגוע ו/או לאפשר גישה לאחר ו/או להפריע לפעילות השרתים ורשתות המחשבים עליהם פועלים האתר, לפעול בניגוד לנהלים ו/או מדיניות ו/או תקנות של צדדים שלישיים המספקים שירותי אחסון ועיבוד לאתר.

  למכור, להעניק רישיון, לנצל למטרת רווח או לצורך פעילות מסחרית, כל שימוש או גישה לאתר או לתוכן כלשהו, ​​ללא הסכמת הבית מראש ובכתב, להעתיק ו/או ליצור אתר מראה לכל חלק באתר ללא הסכמת הבית מראש ובכתב.

  ליצור מאגר נתונים לרבות על ידי הורדה ושמירה שיטתית של כל, או חלק, מהאתר וכל תוכן הנכלל בו.

  להשתמש באתר לכל מטרה אשר אינה חוקית ו/או נוגדת כללי אתיקה של ציבור ו/או אינה מוסרית ו/או שאינה בהרשאת הגורמים המוסמכים.

  להשתמש באתר או בכל תוכן הנכלל בהם למטרות מסחריות ו/או מטרות שאינן פרטיות, ללא הסכמת הבית מראש ובכתב.

  מובהר בזאת כי הפרה של סעיף הגבלות השימוש עלולה לגרום להשהיה ו/או למניעת הגישה של המשתמש לשירותים המקוונים של הבית אשר ניתנים באמצעות האתר, ואף ייתכן שאותן פעולות תדווחנה לגורמי אכיפת החוק כנדרש.

   

  מדיניות פרטיות

  בית בן-גוריון מכבד את פרטיותך והוא מחויב להגן על המידע האישי שהמשתמשים חולקים, שולחים, מפרסמים, מעלים, מאחסנים ומעבדים תוך כדי שימוש באתר.

  השימוש באתר הינו אך ורק בכפוף לקבלה ולאישור מדיניות הפרטיות על ידי המשתמש.

   

  משתמש שנוכח כי זכויותיו הופרו בניגוד למדיניות הפרטיות, או שמסמך מדיניות הפרטיות של הבית עומד בסתירה לחקיקה המקומית שלו, יפסיק להשתמש באתר באופן מיידי ויודיע לבית על הסתירה או ההפרה.

   

  הבית יגיב לפניית המשתמש בנוגע לטענותיו על הפרת זכויותיו כאמור לעיל, תוך זמן סביר, באם ניתן לרפא את ההפרה ו/או הסתירה עבור המשתמש, או שבנסיבות העניין האתר לא יכול לספק שירותים למשתמש ועל המשתמש לחדול מכל שימוש בו.

   

  המשתמש הוא האחראי הבלעדי על המידע, לרבות מידע אישי, שאותו הוא משתף וחולק במהלך השימוש באתר.

   

  זכויות קניין רוחני

  האתר, התוכן, העיצוב, הלוגו, הגרפיקה, התמונות, כמו גם הבחירה, התכנון וההעמדה, התוכנה אשר בבעלות הבית, האלגוריתמים וכל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מכל אלו, כולל פטנטים, בקשות לרישום פטנטים ויישומי פטנט, סימני מסחר, שמות מסחריים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים (כולל "המראה והתחושה" של האתר וחלק ממנו), מפרטים, שיטות, תהליכים, נתונים, חומרי מידע טכני, טכנולוגיה, תכונות אינטראקטיביות, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, גרפי ממשק וסודות מסחריים, כאילו שהם רשומים וכאילו שאינם רשומים או ניתנים לרישום (כל אילו יחד: "קניין רוחני"), הם בבעלות הבית, או מוקנים לבית תחת רישיון.

   

  אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, לשנות, להקנות רישיון לשימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להתחבר, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות, או ליצור עבודות נגזרות, מכל חומר הכפוף לזכויות הקנייניות של הבית, לרבות זכויות הקניין הרוחני של הבית, בכל דרך שהיא.

   

  הלוגו וכל סימן אחר המזוהה עם הבית אשר נעשה בהם שימוש באתר הם כולם סימנים מסחריים ו/או שמות מסחריים של הבית, בין אם נרשמו כסימני מסחר רשומים ובין אם לא.

   

  כל הסימנים המסחריים האחרים, סימני השירות, שמות המסחר וסמלי המסחר שעשויים להופיע באתר האינטרנט של הבית או ביחס אליו, שייכים לבעליהם ("סימני צד ג’").

   

  למשתמש אין כל זכות ו/או רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של הבית ו/או לסימני צד ג’, והנך מסכים ומתחייב כי לא תטען לזכות כלשהי ו/או רישיון ו/או עניין כלשהו, בנוגע לסימני המסחר של הבית או סימני צד ג’. אלא אם הבית אישר זאת מראש ובכתב.

   

  אינך יכול להסיר או למחוק כל הודעה על זכויות יוצרים ו/או סימנים המעידים על זכויות קנייניות של הבית ו/או המורשים מטעמו, לרבות סימן זכויות יוצרים [©] ו/או סימן מסחרי [® או ™] הכלולים באתר האינטרנט, והמשתמש מתחייב בזאת לציית לחוקים החלים בהיבט זה.

   

  קטינים

  חלק מהשירותים המוצעים על ידי הבית ו/או מי מטעמו באתר, מחייבים כי למשתמש ימלאו לפחות שמונה עשרה (18) שנים. שירותים אלו עשויים לכלול, בין היתר הזמנת כרטיסים לאירועי הבית, אשר עשוי להתבצע על ידי הבית ו/או באמצעות שירות המסופק על ידי צד ג’, וכן כל שירות ו/או מוצר המחייבים את המשתמש לבצע תהליך של אימות גיל.

   

  הבית שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמשתמש בכל עת לספק הוכחת גיל, ובמידת הצורך גם אישור לשימוש של משתמש כלשהו באתר מאת האפוטרופוס החוקי של אותו משתמש, כך שלבית תהיה אפשרות להבטיח שרק משתמשים כשירים חוקית יוכלו לעשות שימוש באתר כדין.

   

  שירותי צד ג'

  האתר עשויים להיות מקושרים ו/או נתמכים ו/או מאוחסנים על גבי פלטפורמות ו/או שירותים של צדדים שלישים (להלן "שירותי צד ג’ "). שירותי צד ג’ אלו קיימים ופועלים באופן עצמאי במנותק מהאתר.

   

  המשתמש מאשר כי הובא לידיעתו וכי הוא מודע לכך שלבית אין כל שליטה על אותם שירותי צד ג’, וכי הבית אינו אחראי לתקינותם ו/או זמינותם של שירותי צד ג’. כמו כן הבית אינו אחראי לכל סחורה ו/או שירות ו/או תוכן המוצע באמצעות שירותי צד ג’ כאמור.

   

  המשתמש מאשר ומסכים כי הבית לא יהיה אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק ו/או הפסד כלשהו אשר נגרם לכאורה, בקשר לשימוש או הסתמכות על שירותי צד ג’.

   

  שירותי צד ג ' מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, הנוגעים לשימוש באותם שירותי צד ג'. אנא עיין בקפידה במסמכים משפטיים אלה בטרם תעשה שימוש בשירותי צד ג’.

   

  רכיבי צד ג'

  האתר עשוי להפעיל יישומים, ו/או לכלול תוכנות ו/או קבצים ו/או רכיבים המיוצרים על ידי צד ג’, ואשר כפופים להסכמי רישיון קוד פתוח ו/או רישיונות שימוש המוענקים מצדדים שלישיים (להלן "רכיבי צד ג'").

   

  הזכות שלך להשתמש ברכיבי צד ג' ו/או בחלקים מהם, בקשר לאתר, כפופה לכל תנאי רישיון השימוש החלים על רכיבי צד ג' שכאלה, ככל וישנה סתירה בין תנאי הרישוי של רכיבי צד ג' לבין תנאי שימוש אלה, אזי תנאי הרישוי של רכיבי צד ג' יגברו רק בהקשר לשימוש ברכיבי צד ג' במסגרת האתר.

   

  תנאים אלה אינם חלים על רכיבי צד ג ' הנלווים או הכלולים באתר ולבית אין כל אחריות בנוגע אליהם.

   

  הנך מאשר בזאת כי ידוע לך שהבית אינו היוצר, הבעלים, או מי שהעניק רישיון לשימוש ברכיבי צד ג ' וכי הבית אינו מתחייב או מציג מצג כלשהו, ​​באופן מפורש או משתמע, באשר לאיכות, ליכולות, לפעולות, לביצועים או להתאמתם של רכיבי צד ג' [לשירות אותו הם אמורים לספק לבית ו/או למשתמש במסגרת האתר].

   

  אין לראות באתר או בכל חלק ממנו (למעט רכיבי צד ג' הכלולים בהם) כ"קוד פתוח" ו/או "יצירה המועמדת לרשות הציבור ".

   

  כללי שימוש

  הנך מאשר בזאת כי על ספק הפלטפורמה לא קיימת חובה לענות ו/או לטפל בטענות ו/או תביעות אשר תגענה ממך או מטעמך, ​​הנוגעות לשימוש באתר, ובכלל זה, אך לא רק: (i) תביעות בנוגע לאחריות יצרן למוצרים וזכויות קניין רוחני.(ii) טענות ו/או תביעות שהאתר אינו עומד לכאורה בדרישות הדין החל. (iii) טענות הנובעות מחוקי הגנת הצרכן או מחקיקה דומה; מובהר כי כל תביעה מסוג זה תתייחס לתנאי שימוש אלו כבסיס ההסכמה להתקשרות בין הבית כספק האתר ובין המשתמש.

   

  אתה מאשר ומסכים כי התקנה או שימוש באתר מספק פלטפורמה הופכות את ספק הפלטפורמה בבחינת צד ג' שהוא מוטב על פי הסכם שימוש זה במסגרת תנאים השימוש ולאחר קבלת התנאים על ידך, תהיה לספק הפלטפורמה הזכות לאכוף תנאים אלה עליך כמוטב צד ג', ואתה תיחשב כמי שנתן הסכמתו לכך.

   

  זמינות

  זמינותם הרצופה של האתר ואופן תפקודו, תלויים בגורמים שונים, לרבות אך לא רק, בתוכנות, רשתות תקשורת, חומרה, וספקי השירות השונים המפורטים לעיל.

   

  הבית אינו מתחייב כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת וללא הפרעה ו/או שיהיה חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליו.

   

  שינויים באתר

  הבית שומר לעצמו את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לבצע כל שינוי אחר ו/או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את פעילות האתר וכל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

   

  המשתמש מאשר בזאת כי ניתן לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת וללא כל הודעה שתימסר למשתמש.

   

  הנך מאשר בזאת כי הבית לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו בגין שינוי, השעיה או הפסקת פעילות האתר לרבות התוכן הנכלל בו.

   

  הסרת אחריות

  הבית אינו אחראי ליכולת של המשתמש לעשות את השימוש ו/או הפעולה ו/או בגין התוצאות של אותו שימוש באתר.

   

  שרותי האתר וכן כל חלק מהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל תוכן, נתונים ומידע, ניתנים על בסיס "AS IS" ו"As Available ", ללא כל התחייבות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע מצד הבית.

   

  הבית וכל הגופים הפועלים עבורו ומטעמו והקשורים עמו מבחינה משפטית, לרבות כל נושאי תפקיד, המנהלים, קבלני המשנה, הסוכנים, חברות קשורות וכן מבקרי הבית אינם מתחייבים כלפי המשתמש בנוגע לאפשרות השימוש באתר, הדיוק של הנתונים המפורטים בהם, האיכות, הזמינות, האמינות, ההתאמה, השלמות, התייחסות ו/או הקשור לכל מידע אחר הנכלל בתוכן המוצג באתר.

   

  הבית אינו מתחייב שהאתר יהיה בכל עת במצב של פעילות ו/או יכולת הפעלה מלאה, מאובטחת, מדויקת, שלמה, ללא הפרעה, שגיאה, וירוסים או רכיבי תוכנה זדוניים אחרים.

   

  הבית רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התחייבות מצדו לעשות כן, לתקן, לשנות, לשפר, ולבצע כל שינוי אחר הנדרש באתר וברכיבי שירות אחרים, להוריד מהאוויר ו/או לספק כל תוכן ו/או תכונה כלשהי, ללא כל הודעה מוקדמת.

   

  הנך מסכים ומכיר בכך שהשימוש באתר, כולל שימוש או שיש בו הסתמכות על תוכן המופיע באתר, באופן מידי, או אחר, הינו מותר על פי החוק החל עליך והוא על אחריותך בלבד.

   

  הגבלת האחריות

  הבית לא ישא באחריות לנזק כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, או תוצאתיים מכל סוג שהוא, הנובעים מהאתר, מחוסר יכולת להשתמש בו, מכישלון טכני בפעילות האתר לביצוע שירותים כפי שהוצגו או כפי שהמשתמש ציפה לקבל וכן בשל כל פעולה אחרת שנעשתה לרבות על ידי משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים אחרים.

   

  זכותך להעלות טענה ו/או תביעה בגין הפרת של תנאי שימוש אילו תפקע לאחר שנה ממועד היווצרות העילה לכך. במדינות בהן הדין החל איננו מאפשר הגבלה של נזקים מסויימים, הגבלות אלו לא תחולנה על המשתמש הפועל מהן.

   

  הגבלות כאלה, הנוגעות לוויתור על זכויות, יחולו על כל סוגי התביעות.

   

  אף הוראה בתנאים אלה, לא תגביל את חבותו של הבית כלפי המשתמשים, בגין עילה אשר אינה ניתנת להגבלה על פי החוק החל על אותם משתמשים.

   

  שיפוי

  הנך מצהיר בזאת כי לבית אין כל אחריות וכי הנך מתחייב לפצות את הבית בכל נזק ו/או חבות ו/או הפסד ו/או התחייבות ו/או עלותו/או קנס ו/או שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, הנובעים ישירות או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהפרה של תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני של הבית ו/או צדדים שלישיים ו/או בנושאים של פגיעה בפרטיות.

   

  תיקון או שינוי של התנאים

  הבית רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, ובכלל זה את מדיניות הפרטיות שלו.

   

  שינויים מהותיים בתנאי השימוש, יפורסמו באתר. שינויים מהותיים כאלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסומם. שינויים אחרים בתנאים אלה, יכנסו לתוקפם מעת פרסומם בתנאי השימוש באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לנוסח תנאי השימוש האחרון.

   

  במקרה שיווצר צורך לשנות את תנאי השימוש על מנת לעמוד בדרישות חוק, השינויים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת, כנדרש על פי דין.

   

  סיום השירות

  הבית רשאי בכל עת לחסום את הגישה של המשתמש לאתר ו/או לחלקים ממנו, באופן זמני או קבוע, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בנוסף לכל סעד חוקי אחר העשוי לעמוד לרשותו. הבית רשאי לנקוט בכל הפעולות לעיל במקרים בהם הוא סבור שמשתמש הפר את תנאי השימוש.

   

  הבית רשאי בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו, באופן זמני או קבוע, מבלי למסור הודעה מוקדמת על כך. הנך מסכים בזאת שלבית לא תהיה כל אחריות שהיא בנוגע לסיום פעילותם של האתר לרבות אובדן מידע או תוכן הנכלל בהם.

   

  כללי

  כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהשימוש באתר תהיה בסמכות בתי המשפט בתל אביב יפו והיא תידון ותפורש בהתאם לחוק הישראלי.

   

  ככל והוראה כלשהי מתנאי השימוש תבוטל בשל היותה סותרת את הדין או כי מסיבה אחרת היא אינה ניתנת לאכיפה, הרי שתוקף אותה הוראה יפקע ו/או יוסר מתנאי השימוש אולם אין בכך על מנת להשפיע על תוקפם של תנאי השימוש.

   

  האתר עשוי לשלוח התראות ו/או להציג הודעות על גבי מסך הכניסה אליו ו/או לשלוח קישורים לגבי הודעות על שינויים בתנאי השימוש ו/או בעניינים אחרים, הכל כפי שיידרש ועל פי הדין.

   

  מדיניות בנושא התנהגות שאינה הולמת והגנה על זכויות יוצרים

  במקרה והנך חווה תוך כדי שימוש באתר התנהגות פוגענית ו/או נחשפת לתוכן פוגעני, אלים או בעל אופי מיני, הנך מתבקש לדווח על כך לרשויות החוק וכן לבית, בהקדם האפשרי.

   

  מובהר בזאת כי הבית אוכף מדיניות של "אפס סובלנות" במקרים של התנהגות שאינה הולמת כאמור לעיל.

   

  במקרים בהם הבית יקבל הודעה בדבר הפרת זכויות יוצרים הקשורה למשתמש, הוא רשאי לבטל את חשבון המשתמש או כל גישה של המשתמש לאתר, וכן להסיר כל תוכן לפי שיקול דעתו הבלעדי, גם ללא הודעה מוקדמת.

   

  פלטפורמות של צד ג' המשמשות לאתר

  (עודכן דצמבר, 2019)

   

  ActivTrail

  SmarTicket

  PELECARD

  PayPal

  Google Cloud

  Windows Azure

  Espro Acoustiguide Group

   

  חוק ביטול כרטיסים

  זכות לביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לאופן שבו בוצעה העסקה:

   

  במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם. ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ הנמוך מביניהם.

  דילוג לתוכן