Prize Apply

להגשת מועמדות, נא להוריד את המסמך שלהלן:

כבר מילאתם את המסמך? נא להגישו בטופס שלהלן:

  תודה, מועמדתך נקלטה בהצלחה !

  מדיניות פרטיות

  בית בן-גוריון – מדיניות פרטיות אתר האינטרנט 

  • בית בן-גוריון, הוא תאגיד ממשלתי סטטוטורי, הפועל מתוקף חוק  בן-גוריון. החוק חוקק בכנסת בשנת 1976 והוא עוסק בעיקר בהנחלת מורשתו של דוד בן-גוריון. הבית ממוקם בשדרות בן גוריון 17, תל אביב – יפו. 
  • בית בן-גוריון ("הבית") , הינו הבעלים של פלטפורמות לרשת האינטרנט ולמכשירים ניידים (להלן "האתר")  אשר מטרתו לספק למשתמשים ולמבקרים בו, מידע עדכני לגבי אירועים, פעילות ותערוכות המתקיימות או אשר יתקיימו בו וכן לשמש ככלי עזר למבקרי הבית, למכור כרטיסים לאירועים, ובאופן כללי לספק תכנים ומידע כללי על פעילות הבית והשירותים המוצעים על ידו לקהל המבקרים והמשתמשים באתר ("השירותים"). 
  • כדי לאפשר לבית לספק לך ("אתה“, "המשתמש“) את השירותים, הבית עשוי לאחסן ו/או לעבד מידע אישי של המשתמש, הנדרש לו לשם כך.
  • מסמך זה הנוגע למדיניות הפרטיות של בית בן-גוריון, מפרט את סוג המידע האישי שנאסף במסגרת קבלת השירותים או חלק מהם על ידי המשתמש, אופן עיבודו ושמירתו. 
  • "מידע אישי" כל מידע העשוי לזהות אדם מסוים, באופן ישיר או עקיף, כחלק מאזכור כולל או באופן הנוגע לסממנים מזהים של אדם ספציפי כגון מספרי תעודת זהות או דרכון, נתונים פיננסיים, מידע רפואי, מידע על מיקום וכן כל מידע אחר אשר עשוי להיות מוגדר על פי דין כמידע אישי.
  • השימוש בשירותים מותנה באישור מלא של תנאי השימוש באתר. מסמך מדיניות פרטיות זה, הינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והוא יחול על כל משתמש בעת ​​השימוש בשירותים.
  • בית בן-גוריון מספק את השירותים, העשויים להסתמך, בין היתר, גם על שירותי ענן, באמצעות  ספקים, שהם צדדים שלישיים ("צדדים שלישיים להלן ). רשימה של אותם הצדדים השלישיים המשמשים את "הבית" על מנת לספק את השירותים, ניתן למצוא  ברשימה מטה. בקבלת התנאים, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך, שכל אחד ממסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאותם צדדים השלישיים, נבדק על ידי בית בן-גוריון ונמצא תואם למדיניות הפרטיות של "הבית".
  • בשירותים יתכן והמשתמש יתבקש לספק מידע, אשר מוגדר ו/או יוגדר כמידע אישי ו/או מידע אישי רגיש ודיני הגנת הפרטיות יחולו על מידע אישי, אשר יאוחסן /או יעובד במהלך השימוש בשירותים.
  • מידע אישי עשוי להיות מאוחסן ומתועד על גבי קבצי וידאו/אודיו, תמונות, נתוני מיקום, מידע רפואי, נתונים פיננסיים וכל מידע אחר אשר יידרש לצורך אספקת השירותים ו/או חלק מהם
  • מסמך מדיניות פרטיות זה, מתייחס למידע שנאסף על ידי בית בן-גוריון והשירותים המוענקים למשתמש במסגרת האתר. מסמך זה לא חל על תוכן אשר נוצר או הועלה על ידי המשתמש במסגרת קבלת השירותים.

  מידע אישי שנאסף

  מידע העשוי להיאסף ממבקרים באתר:
  א. כתובת IP ומידע על הדפדפן
  ב. מידע על מכשיר המשתמש ממנו נעשה השימוש באתר 

   

  שמירת מידע אישי

  בית בן-גוריון, אינו שומר מידע אישי, מעבר לנדרש לצורך אספקת השירותים למשתמש. תקופות שמירת המידע האישי עשויות להשתנות, בהתאם למטרות אשר להן המידע האישי התבקש מלכתחילה.

   

  מדיניות עיבוד המידע

  ראה מטה: נספח מדיניות עיבוד המידע

  בית בן-גוריון מקפיד לעמוד בתנאים הנדרשים על פי דין בנוגע לשמירה על פרטיות המשתמש הנמצא בישראל, והוא יעבד את המידע האישי שייאסף בקשר לאותו משתמש, בהתאם למדיניות עיבוד המידע שלו כפי שהיא מפורסמת באתר. "הבית"  רשאי לשנות את מדיניות עיבוד המידע שלו מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.

   

  נמענים

  1. בית בן-גוריון רשאי לשתף במידע האישי של המשתמש, את השותפים העסקיים שלו לצורך קידום ושיווק של שירותים המוצעים למשתמש, או אשר יוצעו למשתמש, על סמך פרופיל חשבון המשתמש.

   

  שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) ותגיות פיקסל (Pixel-Tags)

  .7 קבצי עוגיות הם קבצי טקסט הנשמרים על גבי מכשיר המשתמש ומשמשים לתיעוד ושמירה של נתונים. נתונים אלה עשויים לכלול, בין היתר, מידע או מידע אישי, הנועד לספק נתוני שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או לגבי השירותים. קבצים אלו עשויים להישאר מותקנים במכשיר המשתמש לאחר התנתקותו מהשירותים וזאת על מנת שיופעלו בכניסות הבאות של המשתמש לאתר ו/או לצורך קבלת השירותים.

  1. תגיות פיקסל משמשות לניטור הרגלי השימוש של המשתמש באתר ו/או לצורך אישורי קבלה על הדיוור המופץ על ידי הבית. תגיות פיקסל אינן נשמרות על מכשיר המשתמש.

   

  אבטחת מידע

  1. הבית מתחייב לשמור ולהגן על המידע האישי של המשתמש, שאותו משתמש מסר והסכים כי הבית ישמור את המידע ויעבד אותו למטרות השימוש באתר.

  שירותי צד שלישי

  1. לצורך ביצוע השירותים, הבית משתמש בשירותים ובפלטפורמות של צדדים שלישיים. רשימה מעודכנת של פלטפורמות ושירותים של צדדים שלישיים ("קבלני משנה“), מצורפת למסמך מדיניות עיבוד המידע ובאחריות המשתמש לוודא כי קבלני משנה כהגדרתם לעיל, מעבדים מידע אישי של המשתמש באופן שאינו מפר את זכויות נושאי המידע בכלל ו/או המשתמש בפרט.
  2. הבית רשאי להחליף או לבטל כל שירות של קבלן משנה שהוא, בהתאם לנדרש ולצורך אספקת השירותים. הבית ישתמש בשירותים של קבלני משנה העומדים בהוראות הכלולות במדיניות עיבוד המידע של הבית.

  קישורים לפלטפורמות שירות של צדדים שלישיים

  1. הבית עשוי להציג למשתמשים בעת השימוש בשירותים, בין היתר, קישורים לפלטפורמות ושירותים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת הבית ולכן הוא לא אחראי ולא יהיה אחראי לתכנים המוצגים בפלטפורמות של צדדים שלישיים. פלטפורמות של צדדים שלישיים רשאיות לאסוף מידע אישי מהמשתמש בהן ולבית לא תקום כל אחריות שהיא, העלולה לנבוע ממדיניות הפרטיות ו/או אמצעי ההגנה על המידע האישי הננקטות על ידי אותן פלטפורמות של צדדים שלישיים.

  יצירת קשר

  1. במידה ולמשתמש נוצרה סיבה להאמין כי אבטחת המידע האישי שלו אינה עומדת בתנאי החוק ו/או נוגדת את מסמך מדיניות הפרטיות ו/או מסמך עיבוד המידע, או שנעשה שימוש לרעה במידע האישי של המשתמש, על המשתמש לפנות לאלתר לבית בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]
  2. לכל בירור נוסף הנוגע למדיניות הפרטיות של הבית, או לצורך ביטול הרשמה לשירותים, או חלק מהם, או חזרת המשתמש מהסכמתו הקודמת לקבל את השירותים ו/או למסור את המידע האישי, או לצורך אכיפת זכויות משפטיות של המשתמש, יש לפנות אל הבית דרך כתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]. צוות הבית יעשה כל מאמץ להגיב במועדים הנדרשים ולשתף פעולה על מנת להבטיח למשתמש כי המידע האישי שלו מוגן והשימוש אשר נעשה בו הוא אך ורק בהתאם למטרות שלשמו הוא נמסר.
  3. ככל ולמסמך זה יידרש שינוי עקרוני בתנאים המפורטים בו העשוי להשפיע על הזכויות החוקיות של המשתמש, הבית יודיע על כך למשתמש, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או בעת הכניסה לשירותים, או בכל דרך אחרת שיחליט שהיא מתאימה באותו הזמן ובנסיבות אשר נוצרו.

   

  נספח— מדיניות עיבוד המידע

  בית בן-גוריון ("הבית“) מברך אותך ("המשתמש“ ו/או "אותך“) לפלטפורמה המקוונת שלנו הכוללת אתר אינטרנט ("השירותים“).

  מסמך מדיניות עיבוד מידע זה על נספחיו, חל על המידע האישי של המשתמש אשר הבית מאחסן ו/או מעבד, בין היתר באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים ו/או שירותי ענן, על מנת לספק את השירותים והכל כפי שהוסכם על ידי המשתמש ובהתאם לתנאי השימוש החלים על השימוש שלך באתר ועל פי מדיניות הפרטיות של הבית.

  עיבוד מידע

  1. המשתמש הוא בעל השליטה היחיד על המידע האישי שלו, והוא מסכים בזאת שהמידע האישי שלו יעובד על ידי הבית, כמפורט במסמך זה.
  2. איפיון המשתמש על פי השימוש בשירותים , סוג המידע האישי ואופן עיבוד המידע האישי יפורטו, ככל ויידרש, כאשר המשתמש יתבקש לעשות שימוש בשירות מסוים מתוך השירותים. לצורך מתן שירות הרלוונטי של הבית בנוגע אליה. כמו כן, הבית יעבד את המידע האישי של המשתמש אך ורק למטרה שלשמה הוא התבקש ובהתאם לסוג השירות הנצרך ולתקופת הזמן הנדרשת.
  3. עיבוד המידע האישי של המשתמש על ידי הבית ייעשה בהתאמה לשירותים אשר יסופקו למשתמש באמצעות האתר ובהתאם לתנאי השימוש.
  4. המשתמש יהיה הגורם היחיד עמו הבית יעמוד בקשר בכל עניין הקשור במידע האישי שלו.
  5. הבית ינקוט באמצעים סבירים כדי לעמוד בתקנות האירופאיות להגנה על המידע (“GDPR“) ביחס לשירותים המוצעים למשתמש. לבית אין כל אחריות ככל והחקיקה החלה עליו נוגדת את השימוש באתר. המשתמש מאשר בזאת, כי השירותים הניתנים לו באמצעות האתר, עומדים בהוראות החקיקה החלות עליו. המשתמש מאשר בזאת לבית כי עיבוד המידע האישי של המשתמש אינו נוגד את הדין החל על המשתמש. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותים ככל והשירותים כהגדרתם לעיל מפרים כל חקיקה רלבנטית החלה על המידע האישי של המשתמש.

  מעבדי משנה

  1. הבית רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך אספקת השירותים כפי שמפורט בתנאי השימוש. הבית יוודא כי קבלני המשנה אשר יטפלו במידע האישי נוקטים באמצעי האבטחה הנדרשים על ידי הבית ועל פי אותם קריטריונים שהבית נוקט על מנת לשמור ולעבד את המידע האישי. לרבות באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ותשתיות פיזיות של צדדים שלישיים. רשימה מעודכנת של קבלני המשנה הפועלים עבור הבית, מצורפת למסמך זה. הבית רשאי לעדכן את רשימת קבלני המשנה מעת לעת, על פי הצורך וללא הודעה מוקדמת.
  2. במקרה בו משתמש מביע התנגדות לשימוש בשירותיו של אחד מקבלני המשנה המפורטים בסוף מסמך זה, הוא רשאי להודיע על כך בכתב לבית ולנמק את התנגדותו. הבית יעשה כל מאמץ להשיב לפניית המשתמש תוך זמן סביר באם ניתן להחליף את קבלן המשנה ולספק למשתמש את אותו השירות באמצעות קבלן משנה אחר. המשתמש רשאי בכל עת להפסיק את השימוש בשירותים ו/או בשירות מסוים ו/או ברכיב משירות מסוים, ככל ואותו שימוש מפר את הדין המקומי של אותו המשתמש.

  העברת מידע מחוץ לישראל

  1. הבית רשאי להשתמש, לצורך מתן השירותים ועיבוד המידע האישי, בקבלני משנה שנוסדו ופועלים במדינות שאינן משתייכות למדינות האיחוד האירופאי, באמצעות הסכמי התקשרות המתאימים בנוסחם לדרישות האיחוד האירופי ורק במדינות אשר הוכרו על ידי האיחוד האירופי כתואמות את הדין האירופאי לעניין ההגנה על המידע האישי.

  אבטחת מידע

  1. הבית מתחייב לנקוט באמצעי האבטחה הנדרשים על מנת להגן על הפלטפורמות המופעלות במסגרת האתר ולצורך מתן השירותים. המשתמש אחראי לשמור על המידע האישי שלו כנדרש על פי החקיקה הנוגעת אליו. לבית מדיניות מוצהרת והוא מיישם נהלים לאבטחת המידע האישי של המשתמש שהוא מחזיק ו/או מעבד, כנדרש בחקיקת הגנת הפרטיות במדינת ישראל.
  2. הבית יפעל באמצעים הנדרשים, בין היתר באמצעות ביצוע פעולות תחזוקה טכנית שוטפת בכדי להבטיח רמת אבטחה התואמת את הסיכונים הנובעים מאספקת השירותים למשתמש והיקפם. הבית שומר על זכותו לשנות ולעדכן אמצעי אבטחה אלו, ובלבד שרמת האבטחה והפונקציונליות של השירותים לא יפגעו.
  3. המשתמש מאשר בזאת כי אמצעי האבטחה הננקטים על ידי הבית מספקים למשתמש את רמת ההגנה הנדרשת למידע האישי של המשתמש, והיא תואמת את הסיכונים לאבטחת מידע האישי, ולסוג השירות המתבקש.

  זכויות המשתמש בנתונים שלו

  1. הבית יפעל לבקשות משתמש אשר נועדו למימוש זכויותיו בנוגע למידע האישי שלו, כגון עריכת שינוים של פרטי המידע האישי של המשתמש או מחיקת המידע האישי של המשתמש או כל זכות אחרת הנוגעת למידע האישי בהתאם לחקיקה החלה בתחום דיני הפרטיות. הבית יפעל באופן סביר על מנת לשתף פעולה עם המשתמש בעניין זה על מנת לעמוד בדרישות הדין החל.
  2. הבית לא ישתף את המידע האישי של המשתמש עם צדדים שלישיים אלא אם המשתמש יאשר לו בכתב לעשות כן, או שהבית יידרש לעשות כן על פי חוק. הבית יודיע למשתמש על כל דרישה לחשיפה של מידע אישי שלו אשר תתקבל מגורמים שלישיים ומהרשויות, אלא אם כן הוא מחוייב אחרת על פי דין.

  הודעה על הפרה

  1. הבית יודיע למשתמש במקרה ונודע לו על פגיעה במידע האישי שלו, הנמצא בשליטה ו/או מעובד על ידי הבית וכן במקרים הקשורים לאספקת השירותים על ידו.
  2. במקרה של אירוע אבטחת מידע וחשד לדליפה של מידע אישי, הבית יודיע על כך לגורמי החוק כפי שיונחה על ידי המשתמש, או כפי שיידרש ממנו לפעול על פי החוק במקרים שכאלו.
  3. הבית יחקור כל אירוע שעניינו דליפה של מידע אישי של המשתמש והוא יידע את המשתמש בתוצאות חקירתו.
  4. המשתמש יודיע לבית על כל דליפה של המידע האישי שלו אשר נודעה לו והבית יסייע למשתמש לחקור באמצעים העומדים לרשותו את המקור לדליפת המידע האישי לרבות על מערכותיו הפלטפורמות המופעלות על ידו לצורך מתן השירותים.

  סודיות

  1. הבית יוודא, כי כל אחד מעובדי הבית וקבלני המשנה שלו, אשר להם תתאפשר גישה למידע האישי של המשתמש, חתם קודם לכן עם הבית, על הסכם הקובע את אופן הטיפול במידע אישי של המשתמשים ושמירתו כנדרש.

  מחיקת נתונים

  1. הבית אינו שומר מידע אישי, אלא למטרת אספקת השירותים. במקרים בהם המשתמש מעוניין לתקן או למחוק את המידע האישי שלו יש לשלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected], והבית יעשה מאמץ סביר לתקן או למחוק כל מידע אישי כזה, בהתאם לדין ותוך זמן סביר.
  2. אלא אם תתקבל דרישה אחרת, הבית רשאי לשמור את המידע האישי של המשתמש לתקופה שלא תעלה על שבע שנים ממועד השימוש האחרון של המשתמש בשירותים המוצעים על ידו.
  3. במקרים בהם תתקבל בקשה ממשתמש למחוק את המידע האישי שלו, רשאי הבית לבצע דה-פרסונליזציה של המידע האישי במקום למחקו, וזאת לצורך שיפור איכות השירותים שהוא מספק.
  4. במקרים מסוימים ייתכן שמידע אישי כלשהו לא יימחק בשלמותו וזאת על מנת לאפשר את המשך תקינות המערכות שהבית עושה בהן שימוש לצורך מתן השירותים, אולם בכל מקרה, כל סממנים אישיים יוסרו מהמידע האישי באופן שהוא יהפוך למידע אנונימי שאינו משויך למשתמש.
  5. בעקבות בקשה של משתמש מהבית של אחת מהשלוש המפורטות להלן: (i) למחוק כל מידע אישי או (ii) למחוק נתוני מידע אישי מממשק השירות או (iii) למחוק חשבון משתמש, יתחיל תהליך אוטומטי אשר יגרום למחיקה לצמיתות של המידע האישי של המשמש במועדים המפורטים בטבלה להלן. מובהר כי לאחר שתהליך המחיקה החל, לא ניתן יהיה להפכו, והמידע האישי יימחק לצמיתות, או שיוסר מהמידע האישי פרטים מזהים והוא ישמר באופן אנונימי כפי שפורט. 
  דילוג לתוכן